A State Of Trance 1000

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży biletów ASOT 1000 Polska

Internetowy system umożliwia rejestrację Użytkownika, założenie indywidualnego konta, korzystanie z pełnej funkcjonalności konta, w tym zakup biletów na imprezę masową ASOT 1000 Polska organizowaną przez MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu https://bilety.asot1000.pl począwszy od 28 maja 2021 roku do 12 marca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów lub w Krakowie w wyznaczonych punktach począwszy od 12 marca 2022 roku do wyczerpania zapasów.

Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator.

Definicje

1. Organizator/Sprzedawca – MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wypoczynkowej 57, 62-081 Poznań.
2. Wydarzenie – ASOT 1000 Polska w dniu 12 marca 2022.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
4. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu) i posiadająca indywidualne konto w Serwisie.
6. Bilet - jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Wydarzenie w określonym dniu, na określony obszar. Bilet ma formę [email protected], do wydruku w domu.
7. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Wydarzenia, jak i w okresie poprzedzającym Wydarzenie, gdy uniemożliwia to organizację Wydarzenia w terminie zaplanowanym.
8. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia lub danego dnia Wydarzenia ukończyła 18 lat i legitymuje się dokumentem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).
9. Uczestnik Imprezy – osoba pełnoletnia, na którą został wystawiony Bilet.
10. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: ilość Biletów, dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko oraz data urodzenia), sposób płatności, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Złożenie i realizacja zamówienia obejmuje kilka etapów, potwierdzanych przez Organizatora w panelu Użytkownika w Serwisie poprzez oznaczenie odpowiednio jako Zamówienie Nowe, Zamówienie opłacone. Dla usunięcia wątpliwości, Zamówieniem jest oświadczenie obejmujące wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim etapy.
12. Umowa – umowa sprzedaży Biletu/Biletów

I. Postanowienia ogólne

1. Logując się do Serwisu i korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych (dobrowolnie).
3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem rejestracji w Serwisie oraz dokonania zakupu Biletu/Biletów jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wyżej wskazanych celów. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub partnerów Organizatora w celach marketingowych.
5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika lub Uczestnika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora lub dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu sprzedaży Biletu/Biletów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.

II. Zawarcie umowy

1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Serwisie jest Organizator.
2. Użytkownik, w ramach jednego Zamówienia, może dokonać zakupu maksymalnie 6 Biletów.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika, opłaceniu i po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora zakupu Biletu/Biletów na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4. Przez opłacenie Zamówienia należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.
5. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do ich wyczerpania.

III. Rejestracja w Serwisie i logowanie do Serwisu

1. Tylko zarejestrowany i zalogowany Użytkownik Serwisu może dokonać zakupu Biletu na Wydarzenie.
2. Rejestracja do Serwisu następuje poprzez utworzenie indywidualnego konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej https://bilety.asot1000.pl podając dane: adres e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Konto może zostać powiązane przez Użytkownika z kontem na portalu społecznościowym Facebook po uprzedniej pełnej rejestracji, aby ułatwić proces logowania w późniejszych etapach korzystania z Serwisu..
4. Logowanie do Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji do Serwisu. Logowanie następuje przez podanie przez Użytkownika loginu (jakim jest adres email) oraz hasła.
5. Użytkownik po zalogowaniu do panelu Użytkownika ma możliwość ustalenia stanu realizacji Zamówienia, pobrania Biletów oraz ma możliwość pobrania faktury VAT, jeżeli dokonał opcji wyboru faktury VAT w trakcie składania Zamówienia.

IV. Proces zakupu

1. Proces zakupu Biletu/Biletów możliwy jest po zalogowaniu na uprzednio zarejestrowane konto Użytkownika.
2. Użytkownik dokonuje wyboru produktów z listy prezentowanych i dostępnych na stronie internetowej. Wybór dotyczy Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych wg dostępności i wyboru Użytkownika.
3. Użytkownik dokonuje wyboru zgodnie z kolejnymi krokami Zamówienia: sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
4. Dostępnymi formami dostawy jest wyłącznie Bilety typu [email protected], czyli do samodzielnego wydruku po pobraniu z Serwisu.
4. Dostępnymi formami płatności jest wyłącznie płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Link do dokonania płatności udostępniony jest w na stronie internetowej w panelu Użytkownika oraz w mailu wysłanym przez Organizatora po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia Zamówienia.
6. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych każdego uczestnika dla którego nabywany jest Bilet, tj. data urodzenia, imię i nazwisko. Dane te mogą być weryfikowane wraz z dokumentem tożamości przy wejściu na teren Wydarzenia.
7. Ostatnim etapem procesu zakupu jest potwierdzenie Zamówienia i dokonanie płatności.
8. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone w mailu przesłanym przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Przez zapłatę należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.

V. Warunki dodatkowe

1. Użytkownik przed potwierdzeniem Zamówienia ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji oraz w procesie dokonywania zakupu Biletu/Biletów.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej identyfikacji danych podanych przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
3. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego zmiany lub rezygnacji z zamówienia, musi zostać opłacone zgodnie z zamówieniem, z zastrzeżeniem prawa do zwrotu zgodnie z postanowieniem pkt. X niniejszego Regulaminu.
4. Wstęp na Wydarzenie przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest, przed wejściem na Wydarzenie, wylegitymować się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości z danymi osobowymi podanymi w procesie składania Zamówienia i spersonalizowanymi na Bilecie.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości rozporządzania Biletem na rzecz osoby trzeciej przez co należy rozumieć w szczególności zakaz odsprzedaży lub nieodpłatnego przenoszenia biletu/ów na rzecz osoby/osób trzecich, których dane osobowe nie zostały ujawnione na Bilecie/Biletach. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi prawo wstępu na Wydarzenia bez prawa do żądania zwrotu zapłaconej ceny.
6. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania nieprawdziwych danych, szczególnie w zakresie daty urodzenia.
7. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania błędnych danych lub danych niezgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Organizator ma prawo weryfikacji danych z Biletu z dokumentem tożsamości przy wejściu na teren Wydarzenia.
8. Bilet jest biletem jednorazowego użytku w okeślonym dniu Wydarzenia. Po wejściu na teren Wydarzenia, przez co należy rozumieć ściśle teren, na którym odbywa się koncerty, Uczestnik nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren Wydarzenia po jego opuszczeniu.
9. Wykorzystując Bilet Uczestnik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora w szczególności Regulamin Wydarzenia ASOT 1000 Polska oraz inne Regulaminy, jeżeli zostały lub zostaną wydane przez Organizatora w związku z Wydarzeniem.
10. Organizator odmawia sprzedaży Biletów oraz wstępu osobom, wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
11. Organizator odmawia wstępu na Wydarzenie niepełnoletnim pomimo posiadania Biletu zakupionego zgodnie z Regulaminem, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej ceny.
12. Organizator wystawi fakturę VAT wyłącznie w przypadku wybrania tej opcji przez Użytkownika podczas składania Zamówienia w Serwisie bądź zgłoszenia żądania podczas zakupu Biletu/Biletów w wyznaczonych przez Organizatora punktach.
13. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi Organizatora Imprezy w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez Organizatora Imprezy.

VI. Warunki sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży.

1. Sprzedaż Biletów oraz dodatkowych produktów w punktach sprzedaży wyznaczonych przez Organizatora rozpoczyna się od 12 marca 2022 roku godz. 12:00
2. Sprzedaż biletów w punktach sprzedaży następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów po cenach z dnia sprzedaży.
3. Organizator udostępni informację o lokalizacji punktów sprzedaży oraz godziny otwarcia punktów sprzedaży na stronie internetowej Wydarzenia oraz z aplikacji mobilnej najpóźniej do dnia 12 marca 2022 roku.
4. Płatność w punktach sprzedaży może następować gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
5. Do sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia pkt. VI niniejszego Regulaminu.

VII. Cena biletów i wartość Zamówienia

1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Organizator.
2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Cennik zawierający wykaz dostępnych Biletów wraz z cenami produktów dodatkowych Organizator udostępnia na stronie internetowej https://bilety.asot1000.pl.
4. Bilety mogą być sprzedawane w pulach i na różne sektory, co oznacza, iż Organizator wystawia do sprzedaży określoną ilość biletów w określonej cenie i do określonego sektora, a po wyczerpaniu danej puli biletów, kolejna pula może zostać wystawiona po zmienionej cenie. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów w każdy czasie bez podania przyczyny. O każdorazowej zmianie ceny biletów Organizator zawiadamia co najmniej na stronie internetowej Wydarzenia wraz z podaniem nowej ceny biletów.
5. Organizator zastrzega, iż łączna wartość Zamówienia dokonywanego w Serwisie obejmuje cenę za Bilet/Bilety, produkty dodatkowe według wyboru Użytkownika oraz koszty dostawy (jeśli dostępne).
6. Sprzedawca zastrzega, iż do łącznej wartości Zamówienia dokonywanego w Serwisie, będzie doliczona opłata serwisowa za obsługę i konfekcję Zamówienia.

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Organizator.
2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych, o których mowa w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest niezbędne i konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu/Biletów.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia i w związku z zawarciem Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.bilety.asot1000.pl
5. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji Sunrise Festival, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Uczestnika w celach marketingowych i realizacji czynności marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych pod warunkiem udzielenia osobnej zgody przez Użytkownika lub Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.

IX. Przetwarzanie danych umożliwiających identyfikację Użytkownika

1. Niezależnie od postanowień punktu IX Regulaminu przebywanie na Wydarzeniu, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz Uczestnika zapewniających jego identyfikację.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., zakres przetwarzanych danych identyfikujących Użytkownika lub Uczestnika w trakcie Imprezy obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) wizerunek twarzy.

X. Zwroty

1. Użytkownik ma prawo zwrotu zakupionego Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, przez co należy rozumieć potwierdzenie Zamówienia przez Organizatora po opłaceniu Zamówienia.
2. Aby dokonać zwrotu należy zalogować się do panelu Użytkownika na stronie internetowej https://bilety.asot1000.pl.
3. W panelu Użytkownika należy wybrać zakładkę "Szczegóły zamówienia" –> "Zwrot" uzupełniając dane oraz podać opcjonalnie powód zwrotu, a następnie wysłać Formularz zwrotu.
4. Organizator zwraca środki finansowe w terminie 30 dni od akceptacji zwrotu przez Organizatora.
5. Środki finansowe zwracane są Użytkownikowi wg sposobu płatności wybranego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia. Zwrotowi podlegają wyłącznie środki finansowe wydatkowane z tytułu ceny sprzedaży Biletu/Biletów lub produktów dodatkowych. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych na przygotowanie przesyłki, jej realizację oraz kosztów serwisowych.
6. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty w przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, szczególnie w zakresie daty urodzenia.
7. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty w przypadku podania błędnych danych lub danych niezgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Organizator ma prawo weryfikacji danych z Biletu z dokumentem tożsamości.
8. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty dokonane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
9. W przypadku odwołania Imprezy z uwagi na wystąpienie skutków siły wyższej lub w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Imprezy z uwagi na decyzje władz państwowych lub samorządowych, związanych pandemią lub epidemią, Bilet zachowuje ważność na Imprezę w nowym ustalonym przez Organizatora terminie. W takim przypadku uczestnik ma również prawo zgłosić chęć zwrotu Biletu poprzez formularz kontaktowy przy zamówieniu w panelu na stronie Serwisu i otrzymać zwrot w terminie do 4 tygodniu od dnia w którym miało odbyć się Wydarzenie.
10. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania Wydarzenia z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora.

XI. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, w szczególności harmonogramu, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.

XII. Odstąpienie od umowy

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (t.j. z dnia 28 stycznia 2020 roku, Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

XIII. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie przez System.
2. Użytkownik ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Systemie po zalogowaniu, z możliwością wyboru tematu kontaktu.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o Wydarzeniu w Systemie i na profilu Wydarzenia na Facebook'u. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Wydarzenia.
4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu ASOT 1000 Polska, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia §5 Regulaminu Wydarzenia ASOT 1000 Polska "Odwołanie Wydarzenia" stosuje się odpowiednio. 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 5 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej https://bilety.asot1000.pl w trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po realizacji Zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

Regulamin wydarzenia

Regulamin ASOT 1000 Polska

§1 Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst jednolity z 14.10.2019 r. Dz.U. 2019 poz. 2171 (zwanej dalej Ustawą) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: "ASOT 1000 Polska", która odbędzie się w dniu 12.03.2022 roku, w godzinach od 18.00 do 05.00 rano dnia następnego, w Krakowie, w Tauron Arenie Kraków, przy ul. Lema 7 (zwanej dalej: Imprezą), tj. przez spółkę: MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Wypoczynkowej 57, 62-081 Baranowo wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000499859, NIP: 7811893509 (zwaną dalej: Organizatorem).
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Bilet oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na Imprezę.
Sektory oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej - Płyta, (II) Strefa Imprezy Masowej - Trybuny, (III) Strefa VIP, (IV) Loża typu SkyBox. (V) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa.
Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
Teren Imprezy oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
Uczestnik Imprezy oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która w dniu imprezy ma ukończone 18 lat. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek. Brak dokumentu jest równoznaczny z odmową wstępu.

§2 Sprzedaż biletów:

1. Bilety sprzedawane są wyłącznie na stronie https://bilety.asot1000.pl. W przypadku dostępności Biletów, Bilety będą sprzedawane w dniu Imprezy w kasach biletowych przed wejściem na Teren Imprezy.
2. Sprzedaż Biletów będzie następowała w 5 pulach, każda pula według innego cennika i z ograniczoną ilością Biletów w danej puli. Sprzedaż pierwszej puli Biletów rozpocznie się dnia 28.05.2021, kolejne pule Biletów będą udostępniane po wyczerpaniu Biletów z poprzedniej puli.
3. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
4. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
5. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie.
6. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowego wstępu na Teren Imprezy. W przypadku opuszczenia Terenu Imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po nabyciu kolejnego Biletu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.
7. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów. Osoby takie proszone są o kontakt poprzez formularz dostępny przy zamówieniu w związku z ograniczoną ilością miejsc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

§3 Wstęp na teren imprezy i do sektorów:

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek oraz Bilet.
2. Organizator zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w §4 ust.6 pkt.a–d Regulaminu,
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych,
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę lub przebywania na niej, bez prawa do zwrotu należności za Bilet, osobom:
a) nie posiadającym ważnego Biletu,
b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c) posiadającym szklane pojemniki, puszki oraz plastikowe pojemniki,
d) nie posiadającym dokumentu tożsamości,
e) poniżej 18 roku życia.
4. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim typem Biletu. Poruszanie się pomiędzy biletowanymi Sektorami nie jest możliwe (z wyłączeniem stref ogólnodostępnych).

§4 Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem,
b) powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb,
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Informacyjnych i kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym do przestrzegania zakazu wstępu do strefy niedostępnej dla publiczności, wygrodzonych i zabezpieczonej przez pracowników Służb Porządkowych i Informacyjnych Organizatora, zakazu wstępu na scenę oraz w przestrzeń znajdującą się za linią kurtyny. Zabrania się również zajmowania miejsc na widowni niedostępnych dla publiczności, których zakres oznaczony jest przez organizatora biało-czerwoną taśmą grodzącą (lub innym elementem ograniczającym dostęp). Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3 Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. W trakcie Imprezy zabronione jest:
a) wnoszenie i używanie w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, aparatów z zoomem powyżej 6x, statywów, selfie sticków. Zdjęcia mogą być robione wyłącznie dla celów prywatnych tak, aby nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom będącym w pobliżu,
b) wnoszenie plecaków, walizek , a także toreb przekraczających wymiary 36 cm x 36 cm x 15 cm.
Organizator przewidział odpłatny depozyt na terenie obiektu.
Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych.
5. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
6. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia Imprezy,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §3 ust.2 pkt.d lub w §4 pkt.4 Regulaminu,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 2418 ), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
7. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
8. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
- ręczne wykrywacze metalu,
- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
9. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,
- porównanie okazanego dokumentu ze wzorem,
- sprawdzenie dokumentu tożsamości, w tym weryfikacji wieku Uczestnika.
10. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych może odmówić wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
12. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Widownia na Trybunach,
c) Widownia na Płycie,
d) Widownia strefy VIP,
e) Widownia lóż typu SkyBox,
f) Zespoły wejścia głównego,
g) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
h) Strefy Gastronomiczne (z możliwością spożycia tylko w tych strefach).
13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.
14. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§5 Prawa i obowiązki uczestników Imprezy:

1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy powinni rozważyć odpowiednio wcześniejsze przybycie na miejsce Imprezy.
2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Zaleca się stosowanie ochraniaczy słuchu. Podczas Imprezy będą używane także światła stroboskopowe.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.
4. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten zakaz będą usunięte z Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu nie stosującego się do zakazu.
5.Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi Organizatora Imprezy w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez Organizatora Imprezy. Szczegółowe wytyczne zostaną podane przez Organizatora poprzez stronę/profil sociam media internetową Wydarzenia przed terminem Imprezy.
§6 Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres e-mail Organizatora: [email protected] albo na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
MDT Production Sp. z o.o. sp. k.
ul. Wypoczynkowa 57, 62-081 Baranowo
2. Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia biletów, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej i udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
5. Administratorem danych osobowych jest MDT Production Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Baranowie, przy ul. Wypoczynkowej 57. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
6. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Odwołanie Imprezy:

1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu sprzedaży biletów.
2. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany programu Imprezy, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Imprezy Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na profilu Imprezy w social mediach, komunikacji mailowej z Uczestnikami lub bezpośrednio w trakcie trwania Imprezy.
3. W przypadku odwołania Imprezy z uwagi na wystąpienie skutków siły wyższej lub w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Imprezy z uwagi na decyzje władz państwowych lub samorządowych, w szczególności związanych pandemią lub epidemią, Bilet zachowuje ważność na Imprezę w nowym ustalonym przez Organizatora terminie. W takim przypadku uczestnik ma prawo zgłosić chęć zwrotu Biletu poprzez formularz kontaktowy przy zamówieniu w panelu na stronie Serwisu i otrzymać zwrot w terminie do 4 tygodniu od dnia w którym miała odbyć się Impreza.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Klienta.
5. Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotu Biletów oraz zwrotu w związku z odwołaniem Imprezy z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów.

§8 Przepisy karne wynikające z ustawy:

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

§9 Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej https://bilety.asot1000.pl,
- w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy,
- przy wejściu na Teren Imprezy.
4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 4.1 na piśmie.
5. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2021 roku.
8. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.